Current research project

Research into representations of intercultural contacts in Czech travelogue texts from the Mediterranean up to 1918, using digital humanities

DIGEOCAT & Lib. (12/2022 – 12/2025, Cooperation partnership in higher education Erasmus+ (2022-1-CZ01-KA220-HED-000085765), principal investigator: Jiří Hrabal 

Applicant organisation: Palacký University Olomouc (Faculty of Arts / Faculty of Science) 

Partner organisations: Universita degli studi di Udine, Univesidad de Granada, Sveučilište u Zagrebu, Moravská zemská knihovna v Brně 

The main objective of the project is to create an innovative digital humanities tool, specifically a digital library of travelogue texts accessible online, which will be interactively connected with a digital multi-thematic atlas via themes focusing on intercultural contact. 

Information about the project: digeocat.upol.cz.

Realizované

Bibliografická databáze časopisecky publikovaných českých cestopisů v 19. století

Databáze zahrnuje v současné době 952 položek, které představují bibliografické údaje cestopisů publikovaných ve 70 časopisech, které byly digitalizovány Národní knihovnou v Praze či Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Databáze bude rozšiřována.

Databázi sestavili: Bc. Vendula Čepicová, Mgr. Vojtěch Smutný, Mgr. Radek Touš, Mgr. Natálie Trojková v rámci projektu „Vyprávění o cestování v 19. století“ (garant Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.)

Zpracování a publikování databáze bylo umožněno díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum udělené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Univerzitě Palackého v Olomouci (IGA_FF_2020_021).

Aktuální podobu databáze seřazenou chronologicky najdete na samostatné stránce.

Studie v rukopisech připravené k publikaci:

Čepicová, Vendula: „Ideologický cestopis cestovatelek Ženských listů

Hrabal, Jiří: „Listy z Dalmácie do r. 1850. První ‚české‘ cestopisné texty z Dalmatského království“

Smutný, Vojtěch: „Reprezentace Židů ve vybraných časopiseckých cestopisech na přelomu 19. a 20. století. Úvod do žánru cestopisu a jeho některá specifika“

Trojková, Natálie: „Poznámka k Bibliografické databázi časopisecky publikovaných česky psaných textů o cestování po Evropě od počátku 19. století až do roku 1918

Výše uvedené studie byly vytvořeny v rámci projektu IGA_FF_2020_021 a budou publikovány v rámci kolektivní monografie Vyprávění o cestování v 19. století v roce 2021.

Připravované

Digitální multitematický atlas cestopisů českých literátů a vzdělanců do konce 19. století

Cestopisy literátů a vzdělanců tvořily zvláště v dobách před rozvojem masového turistického ruchu a před rozvojem masmédií důležitý zdroj pro seznamování se s blízkými i vzdálenějšími zeměmi, národy a jejich kulturami a pro jejich poznávání. Cestopisy však slouží nejen k poznávání cizích kultur, ale i k poznání kultury vlastní skrze diferenci k cizímu.

Současné možnosti digitálních technologií v oblasti geoinformatiky a digitální kartografie umožňují zpracovat velké množství dat, které lze vytěžit z cestopisné literatury právě pro poznávání odlišných kultur (včetně utváření stereotypů o nich) i pro porozumění vlastní národní identity. Skrze vytvoření přehledných map cest českých literátů a vzdělanců a z nich plynoucích statistických a komparativních dat o znacích odlišných kultur lze významně přispět k dějinám poznávání jiných národů a jejich kultury i české národní identity.

Interdisciplinární tematické přednášky

Od podzimu 2021 připravujeme cyklus interdisciplinárních přednášek a besed z oblasti literární historie, historie, kartografie, digitálního mapování ad., které bude tematicky spojovat problematika cestopisné literatury a dalších písemných reprezentací mezikulturních kontaktů.

České cestopisné texty z Dalmatského království I., II.

Rozsáhlá původní komentovaná edice cestopisných textů českých vzdělanců a literátů, kteří navštívili Dalmatské království v letech 1815–1918, kdy bylo území Dalmácie součástí rakouské monarchie, a své – dnes už téměř neznámé – texty o těchto cestách po Dalmácii zveřejňovali v tehdejších časopisech.

Připravuje se pro edici Itineraria nakladatelství ARGO, bude publikována ve dvou svazcích v letech 2024 a 2025. Editor: Jiří Hrabal.

Vyprávění o cestování v 19. století

Kolektivní monografie osmi autorů o česky psaných cestopisných textech 19. století.

Připravuje se pro Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, bude publikována v roce 2021/22.